Định nghĩa về học

Học cách tắm rữa =>học kỳ. Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của => học phí. Học những điều bậy bạ vô bổ =>học bạ. Học cách trò chuyện trong giao tiếp =>học trò. Học nếm thức ăn là học vị. Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gục =>học thức. Học cách làm đồ giả =>học giả. Người già đi học =>học cụ. Học đang vô, tiếp thu tốt gọi là vô học. Học lâu dài => trường học. Bỏ, ko chịu học =>bác học

  • đặt xôi chè cúng thôi nôi đầy tháng