Ảnh vui: Khi sĩ tử thi xong

 
chuyến này thua nữa rồi…
 
Thất bại thảm hại…
 
Mình lại làm sai nữa rùi…
 
Phen này chắc đi bụi luôn quá…
 
Không biết mình làm đúng không ta..???

Bình loạn

bình loạn