Ảnh vui: Ảnh vui say rượu

 
Say quên trời đất
 
Chỉ có 2 lon thôi mà say bí tỉ rồi…
 
Không ai có thể giúp anh này rồi
 
Sỉn là không sợ chết
 
Mạnh ai nấy ngủ

Bình loạn

bình loạn