Ảnh vui: Lưc sĩ

 
Xem mày có nuốt được tao không nào

Bình loạn

bình loạn